Här definieras många av de ord, begrepp och förkortningar som är vanliga att stöta på under en fertilitetsbehandling. 

Många av begreppen förklaras även på andra ställen på sajten, men här är de listade i alfabetisk ordning. Därtill kompletteras de med förklaringar av flera andra ord och begrepp som har med fertilitet att göra.

A

AID (Artificial Insemination Donor) är insemination med donerad sperma.

AIH (Artificial Insemination Husband) är insemination med partnerns sperma.

I Sverige får en donator av ägg eller spermier aldrig vara helt anonym, även om man oftast är det i praktiken. Enligt lag har ett barn som tillkommit genom donation rätt att få reda på sitt ursprung. Donatorn har dock inga juridiska skyldigheter gentemot de eventuella barn som ägg- eller spermiedonationen resulterar i.

D

Sperma som inte kommer från mannen i det par som ska genomgå fertilitetsbehandling kallas donatorsperma. Heterosexuella par kan behöva använda donatorsperma om mannens spermakvalitet är försämrad. Samkönande kvinnliga par och ensamstående kvinnor behöver alltid donatorsperma i samband med fertilitetsbehandling.

E

Ett embryo är ett befruktat ägg.

Endometrios är en vanlig kvinnosjukdom som kan ge bäckensmärtor och leda till minskad fertilitet. Sjukdomen innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan även växer utanför livmodern.

F

FER står för frozen embryo replacement. Vid IVF plockar man ofta ut flera ägg som befruktas med mannens sperma eller donatorsperma. Några av de befruktade äggen kan frysas ned och användas i framtida behandlingar. Vid FER-behandling sätts befruktade ägg som har varit nedfrusna in i kvinnans livmoder där de kan fästa och utvecklas till en graviditet.

Fertilitet är ett annat ord för fruktbarhet och betecknar ett pars eller en persons förmåga att få barn. Ordet fertilitet är används även som ett demografiskt uttryck för hur många barn som föds under en viss tidsperiod, till exempel ett år.

Follikel är ett annat ord för äggblåsa. Folliklar är vätskefyllda hålrum i äggstockarna som innehåller varsin äggcell.

FSH är en förkortning för follikelstimulerande hormon som stimulerar äggstockarna till mognad.

G

GnRH är en förkortning för Gonadotropin Releasing Hormone. En GnRH-agonist förhindrar hypofysen från att producera hormonerna FSH och LH, vilket försätter äggstockarna i en vilofas och ett slags tillfälligt klimakterium uppstår.

GnRH är en förkortning för Gonadotropin Releasing Hormone. En GnRH-antagonist förhindrar för tidig ägglossning genom att reglera kroppens signal för ägglossning.

H

hCG (humant koriongonadotropin) är ett hormon som även kallas för graviditetshormon.

I

ICSI står för intracytoplasmatisk spermieinjektion. Det är en avancerad form av IVF-behandling där varje enskild spermie sprutas direkt in i det mogna ägget. ICSI kan antingen utföras med partnerns spermier eller med donatorsperma.

Man talar om infertilitet om ett års regelbundet sexliv med oskyddade samlag inte har resulterat i en graviditet, trots att både förutsättningarna och viljan finns.

Insemination är en mild variant av fertilitetsbehandling där kvinnan behandlas med hormonstimulering så att några ägg mognar samtidigt. Därefter sprutas spermier in i livmodern vid tidpunkten för ägglossning.

IVF står för in vitro-fertilisering och kallas även för provrörsbefruktning. Vid IVF tas de mogna äggen ut, befruktas med sperma och sätts tillbaka in i livmodern. Här kan de befruktade äggen fästa i slemhinnan och utvecklas till foster, som efter en naturlig befruktning. IVF kan antingen utföras med partnerns spermier eller med donatorsperma.

K

Det korta protokollet startar i samband med menstruation. En kort behandlingsprocess kallas även GnRH-antagonistbehandling.

Känd donator är en person som kvinnan eller paret känner och som har accepterat att donera sina spermier eller ägg för konstgjord befruktning av kvinnan, även om hon och donatorn inte är i ett förhållande.

L

Det långa protokollet påbörjas dag 21 i den menstruationscykel som föregår den cykel som ska stimuleras. En lång behandlingsprocess kallas även GnRH-agonistbehandling.

LH står för luteiniserande hormon och spelar bland annat en viktig roll för äggens mognad. Det är kroppens eget ägglossningshormon.

Lutealfasen är perioden mellan ägglossning, då ägget lämnar äggstocken, och menstruation. Under denna period kan man ge ett graviditetsbevarande hormon som förbereder slemhinnan för att kunna ta emot ett befruktat ägg.

M

En menstruationscykel avser tiden mellan menstruationens första dag fram tills nästa påbörjas. En cykel varar i genomsnitt 28 dagar, men kan variera mellan 21 och 35 dagar. Ägglossningen sker cirka 14 dagar innan nästa menstruation börjar. Det är under dagarna omkring ägglossning som kvinnan kan bli gravid. Vissa kvinnor har mycket oregelbundna eller uteblivna menstruationer.

O

Oocyt är ett annat ord för en äggcell.

P

PCOS, som står för polycystiskt ovarialsyndrom, är ett tillstånd hos kvinnan som kan försämra hennes möjligheter att bli gravid. PCOS leder ofta uteblivna eller sparsamma menstruationer, ökad hårväxt på kroppen och problem med övervikt.

S

Spermatozo är ett annat ord för sädescell.

En spermadonator är en man med god spermakvalitet som väljer att donera sin sperma för användning vid exempelvis fertilitetsbehandling.

Spermakvalitet betecknar sädesvätskans förmåga att befrukta ett ägg. Sädesvätskans kvalitet bedöms utifrån antalet spermier i ett spermaprov samt deras utseende och rörlighet.

T

TESA står för testicular sperm aspiration. Vid TESA uthämtas spermierna direkt från testikeln genom ett litet ingrepp under lokalbedövning. Metoden kan användas hos män som saknar spermier i sädesvätskan, men har livsdugliga spermier i testiklarna.

Ä

Ett annat ord för äggblåsor är folliklar. Äggblåsorna är vätskefyllda hålrum i äggstockarna som innehåller varsin äggcell.

Äggreserv är ett uttryck för antalet ägg en kvinna har kvar i sina äggstockar.

En äggdonator är en kvinna med god äggkvalitet som väljer att donera några av sina ägg för användning vid exempelvis fertilitetsbehandling.

Ägglossningshormon stimulerar äggen till mognad och gör dem befruktningsbara. Två dygn senare är äggen redo att tas ut.

Ägginsättning betyder att man sätter tillbaka det befruktade ägget i livmodern.

Ägguttaget sker när äggen är mogna och ägglossning precis har ägt rum. Äggen tas ut med en tunn nål under lokalbedövning.

Ö

Vid IVF finns det risk för att äggstockarna överstimuleras. Vid stimulerande behandling bör man därför vara uppmärksam på eventuella symtom, såsom buksvullnad, viktuppgång, illamående, smärtor och eventuellt andningssvårigheter. Kontakta alltid kliniken om du upplever något av dessa symtom.

Östrogen är ett kvinnligt könshormon som produceras i äggstockarna. Hormonet bygger upp slemhinnan i livmodern.